Lijst met open standaarden

overzichtstabel
Verkorte naamsort icon Versie Lijst Status Functioneel toepassingsgebied
Aquo Standaard

Versie 2015-2 :

 • IMWA 2015-2
 • IMWA Metingen
 • IMWA Waterveiligheid
 • UM Aquo KRW, Normen en Waterwet
 • Aquo domeintabellen
 • Aquo Lex
 • Aquo-objecten
Pas toe of leg uit Opgenomen

Binnen de functionaliteit die Aquo 2015-2 biedt, gegevensuitwisseling ten behoeve van het waterbeheer van de domeinen watersysteem (grondwater, waterbodem en (zoet en zout) oppervlaktewater), waterkeringen en afvalwaterzuivering. De standaard is toepasbaar voor de waterbeheerprocessen beheer en onderhoud inclusief inspectie, vergunningverlening, toezicht en handhaving en toetsing en monitoring.

BWB

1.3.1

Pas toe of leg uit Opgenomen

BWB moet worden gebruikt voor de elektronische verwijzing naar (delen van) geconsolideerde wetten en regelingen met het doel om deze met anderen te delen.

CMIS

1.0

Pas toe of leg uit Opgenomen

Het toegankelijk maken van ongestructureerde gegevens in content repositories van Content Management Systemen (CMS’en) en Document Management Systemen (DMS’en) met als doel deze gegevens uit te wisselen met andere CMS en DMS systemen.

 

Digikoppeling

2.0

Pas toe of leg uit Opgenomen

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen voor sectoroverstijgend berichtenverkeer, op basis van drie koppelvlakstandaarden:

 • DK ebMS standaard voor meldingen tussen informatiesystemen
 • DK WUS standaard voor de bevraging van informatiesystemen
 • DK GB standaard voor de uitwisseling van grote berichten
DKIM

RFC 6376

Pas toe of leg uit Opgenomen

Het faciliteren van het vaststellen van organisatorische herkomst voor e-mail afkomstig van overheidsdomeinen, als deze over een onbeveiligde, publieke internetverbinding wordt verstuurd wanneer verdere authenticatie ontbreekt.

DNSSEC

RFC4033, RFC4034, RFC4035 en overig

Pas toe of leg uit Opgenomen

- Het registreren en in DNS publiceren van internet-domeinnamen (‘signing’). De registratieverplichting geldt enkel indien 'signed domain names' bij een registerhouder van een top-level domein (zoals SIDN voor .NL) geautomatiseerd aangevraagd kunnen worden;

- Het vertalen van domeinnamen naar internetadressen en vice versa (‘validation enabled resolving’). Validatie is niet verplicht voor systemen die niet direct aan het publieke internet gekoppeld zijn (bijvoorbeeld clients/werkplekken binnen een LAN en interne DNS-systemen).

E-portfolio NL

NEN 2035:2014

Pas toe of leg uit Opgenomen

Het uitwisselen van informatie over de ontwikkelingsvoortgang van een individu, die het individu als levenslang lerende zelf beheert, tussen organisaties in de leerketen waar het individu leert en werkt.

ECLI

1.0

Pas toe of leg uit Opgenomen

Identificatie ter citatie van gepubliceerde rechterlijke uitspraken

EML_NL

1.0

Pas toe of leg uit Opgenomen

De definitie en uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens bij verkiezingen welke onder de Nederlandse Kieswet vallen

Geo Standaarden

Zie onder toelichting

Pas toe of leg uit Opgenomen

Uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is

IFC

2x3 TC1

Pas toe of leg uit Opgenomen

Uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen

IPv6 en IPv4

6 en 4

Pas toe of leg uit Opgenomen

Communicatie op netwerkniveau over organisatiegrenzen heen tussen organisaties, individuele eindgebruikers, apparaten, diensten en sensoren

JCDR

1.0

Pas toe of leg uit Opgenomen

Identificatie van geconsolideerde decentrale regelgeving en een gestandaardiseerde manier om hiernaar elektronisch te verwijzen met het doel om deze met anderen te delen

JPEG

ISO/IEC 10918-1:1994

Pas toe of leg uit Opgenomen

Het gebruik van grafische afbeeldingen (met 'lossy' compressie) binnen ODF-documenten

NEN-ISO/IEC 27001

NEN-ISO/IEC 27001:2013 nl

Pas toe of leg uit Opgenomen

Specificeren van eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie.

NEN-ISO/IEC 27002

NEN-ISO/IEC 27002:2013

Pas toe of leg uit Opgenomen

De standaard omvat "best practices" op het gebied van het organiseren van informatiebeveiliging voor een organisatie, bestaande uit het beheer van bedrijfsmiddelen, veilig personeel, toegangsbeveiliging, cryptografie, fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving, beveiliging in de bedrijfsvoering, communicatiebeveiliging, leveranciersrelaties, beheer van informatiebeveiligingsincidenten, informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer, naleving en de acquisitie, ontwikkeling en het onderhoud van informatiesystemen.

NL LOM

1.0

Pas toe of leg uit Opgenomen

Metadatering van content die ontsloten wordt ten behoeve van educatieve doeleinden.

OAI-PMH

2.0

Pas toe of leg uit Opgenomen

Het vraaggestuurd aanbieden en ophalen van verzamelingen metadata uit bibliotheken met (digitale) documenten of andere objecten, met als doel het opnemen van deze metadata in een centrale bibliotheek. Uitgezonderd zijn die toepassingen waarvoor op basis van de lijst voor 'pas toe of leg uit' het gebruik van OSB (nu: Digikoppeling) verplicht is.

ODF 1.2

1.2

Pas toe of leg uit Opgenomen

Uitwisseling van reviseerbare documenten

OWMS

4.0

Pas toe of leg uit Opgenomen

Metadateren van publieke overheidsinformatie op internet

PDF 1.7

ISO 32000-1:2008

Pas toe of leg uit Opgenomen

Het uitwisselen en publiceren van niet- of beperkt-reviseerbare documenten, waarbij duiding van oorsprong of functierijkheid onderdeel zijn van het document en waarbij PDF/A-1 als standaard niet kan worden ingezet.

PDF/A-1

NEN-ISO 19005-1:2005 en

Pas toe of leg uit Opgenomen

Lange termijn archivering van documenten. (PDF/A-1 mag naast ODF gehanteerd worden voor de lange termijn archivering, specifiek voor niet-reviseerbare documenten.)

PDF/A-2

ISO 19005-2

Pas toe of leg uit Opgenomen

Lange termijn archivering van documenten, in situaties waarin de PDF/A-1 standaard niet voldoet.

 

(PDF/A-1 en A-2 mogen naast ODF gehanteerd worden voor de lange termijn archivering, specifiek voor niet-reviseerbare documenten.)

PNG

ISO/IEC 15948:2003

Pas toe of leg uit Opgenomen

Het gebruik van grafische afbeeldingen ('lossless' compressie) binnen ODF-documenten

SAML

2.0

Pas toe of leg uit Opgenomen

Federatieve (web)browser-based single-sign-on (SSO) en single-sign-off. Dat wil zeggen dat een gebruiker na eenmalig inloggen via zijn browser toegang krijgt tot verschillende diensten van verschillende partijen.

Semantisch model e-factureren

1.3

Pas toe of leg uit Opgenomen

De verzending van elektronische facturen door organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland (waaronder overheden) en de ontvangst hiervan door overheden.

SETU-standaard

Zie toelichting

Pas toe of leg uit Opgenomen

De elektronische berichtenuitwisseling rondom de bemiddeling/inhuur van flexibele arbeidskrachten

SIKB0101

13

Pas toe of leg uit Opgenomen

Uitwisselen van onderzoeksgegevens over de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en de specifieke gegevens die direct voortkomen uit (of vooruitlopen op) de besluiten die het bevoegd gezag naar aanleiding daarvan heeft genomen

SIKB0102

3

Pas toe of leg uit Opgenomen

SIKB0102 te gebruiken Voor de digitale uitwisseling van archeologische informatie tussen opgravende instanties, vondstendepots en/of archeologische registers.

SKOS

W3C Recommendation 18 August 2009

Pas toe of leg uit Opgenomen

Het in een gestructureerde vorm op het Web publiek beschikbaar stellen van een ‘niet geformaliseerd’ Knowledge Organization System (KOS), met als doel kennis over de betekenissen en samenhang van de onderliggende begrippen te ordenen en toegankelijk te maken.

SPF

RFC7208

Pas toe of leg uit Opgenomen

Het controleren of een e-mailserver gerechtigd is om namens een domeinnaam e-mail te mogen verzenden

STOSAG

1.0

Pas toe of leg uit Opgenomen

Digitaal container- en pasmanagement voor afval en grondstoffen

StUF

Meest recente versie

Pas toe of leg uit Opgenomen
 • Uitwisseling en bevraging van basisgegevens die behoren tot een aantal wettelijk vastgestelde basisregistraties, zoals Personen (GBA), Adressen (BRA), Gebouwen (BGA), Kadaster (BRK), Nieuw Handelsregister (NHR) en Waarde Onroerende Zaken (WOZ);
 • uitwisseling en bevraging van zaakgegevens die behoren tot de producten- en dienstenportfolio van gemeenten;
 • uitwisseling van domein- of sectorspecifieke gegevens waarin ook basis- en/of zaakgegevens voorkomen en waarvoor geen andere (inter)nationale (XML-gebaseerde) berichtenstandaard is vastgesteld.
TLS

1.2, 1.1 en 1.0 (zie toelichting)

 

Pas toe of leg uit Opgenomen

Het met behulp van certificaten beveiligen van de verbinding (op de transportlaag) tussen client- en serversystemen of tussen serversystemen onderling, voor zover deze gerealiseerd wordt met internettechnologie.

VISI

1.4

Pas toe of leg uit Opgenomen

Formele communicatie tussen partijen in de bouwsector, zowel grond- weg en waterbouw, de burger & utiliteitsbouw als de installatiebranche.

WDO Datamodel

3.3

Pas toe of leg uit Opgenomen

Gegevensuitwisseling tussen het bedrijfsleven en de bij grensoverschrijding
betrokken overheden om de formaliteiten te vervullen voor de opslag,
aankomst, import, doorvoer, export, vertrek en vrijgave van goederen,
vervoermiddelen en personen.

Webrichtlijnen

2

Pas toe of leg uit Opgenomen

Webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten

WPA 2 Enterprise

Versie 2

Pas toe of leg uit Opgenomen

WPA2-Enterprise moet worden toegepast voor veilige, met behulp van een account geauthenticeerde toegang tot een wifi-netwerk van een (semi-)overheidsorganisatie.

 

Toegang tot publieke wifi-netwerken van overheden voor gasten zonder account is uitgesloten van de verplichting.

XBRL en Dimensions

2.1 en 1.0

Pas toe of leg uit Opgenomen
 • XBRL: Elektronisch verkeer dat te kenmerken is als verantwoordingsverkeer waarin financiële informatie de kern vormt.
 • Dimensions: Bij gebruikmaking van "contextuele informatie" binnen het voornoemde toepassingsgebied voor XBRL.